תקנון המחנה המשותף – 2024 תשפ"ד

 

הרשמה:

 1. הנרשמ/ת למחנה המשותף (להלן: "המחנה") יהיה בטווח הגילאים 11-17.
 2. הרשמה למחנה המשותף תעשה ע"י הורה הנרשמ/ת ו/או באישור הורה הנרשמ/ת בלבד.
 3. בעצם ההרשמה ואישור ההרשמה ע"י עמותת גשר מפעלים חינוכיים ע"ר (להלן: "העמותה") הורי הנרשמ/ת מקבלים על עצמם בשם הנרשמ/ת את "כללי ההתנהגות במחנה" כמופרט בסעיפים 39-48 ואת תנאי וכללי תקנון זה.
 4. הרשמת הנרשמ/ת תהא תקפה רק לאחר תשלום דמי הרשמה.
 5. דמי ההרשמה יעמדו על כ-500 ₪ (להל"ן: "דמי הרשמה.")
 6. 6. דמי ההרשמה אינם ניתנים להחזרה. במקרה של ביטול הרשמה העמותה לא תזכה את החניכ/ה בסכום דמי ההרשמה.
 7. מקומו של הנרשמ/ת במחנה יובטח רק לאחר הסדרת התשלום במלואו ואישור בכתב ע"י העמותה.
 8. על הורי הנרשמ/ת להעביר לידי העמותה הצהרתבריאות חתומהעל ידי אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי עד פתיחת המחנה. חניכ/ה אשר לא העביר את הטפסים המוזכרים לעיל לא יוכל להשתתף במחנה.
 9. במידה ובשכבת הגיל המתאימה ו/או במחנה תהא תפוסה מלאה, החניכ/ה יכנס לרשימת המתנה. העמותה תדאג להודיע להורי הנרשמ/ת במידה ויתפנה מקום. במידה ולא יתפנה מקום עד יום פתיחת המחנה, העמותה תזכה את הנרשמ/ת במלוא דמי ההשתתפות על המחנה וסכום דמי הרשמה.
 10. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספרי החניכים בכל שכבה בהתאם לקצב ההרשמה והנסיבות.

תשלום וביטולים:

 1. עלות המחנה לשנת 2024, תשפ"ג תהיה 5900 ₪ (להלן: "דמי השתתפות"), לא כולל דמי הרשמה כמופרט בסעיף 5 והסעות כמופרט בסעיף 13. הנחות והטבות יינתנו לפי החלטת והסכמי העמותה בלבד.
 2. נרשמ/ת אשר מעוניין להגיש בקשה לסבסוד נוסף והרשמה לתוכנית מלגות מחויב להגיש את הטפסים והמסמכים כמפורט בסעיף 33ג: עד לתאריך 25/5/2024.
 3. דמי ההשתתפות במחנה אינם כוללים תשלום עבור הסעות הלוך וחזור למחנה (150 ש"ח).
 4. התשלום עבור ההסעות יבוצע עד כשבוע לפני פתיחת המחנה (מחזור ראשון עד 24.6.24 מחזור שני עד 8.7.24).
 5. במקרה בו התשלום לא הוסדר עד לתאריך הנקוב בסעיף 17 העמותה לא מתחייבת לשמור לנרשמ/ת מקום על ההסעה.
 6. על הורי הנרשמ/ת להסדיר את התשלום המלא למחנה עד כשבועיים לפני פתיחת המחנה (15.6.24 עבור מחזור ראשון,1.7.24 עבור מחזור שני). נרשמ/ת שאינו הסדיר תשלום עד לתאריך זה, יכנס לרשימת המתנה ומקומו במחנה לא יהיה מובטח. במקרה בו לא הוסדר התשלום עד לתאריך הנקוב, דמי ההרשמה לא יזוכו כמצוין בסעיף 6.
 7. התשלום עבור המחנה יתבצע באחד משני האופנים הבאים: אשראי ו/או המחאה.
 8. אישור על התשלום ישלח בדואר אלקטרוני אל הורי הנרשמ/ת כפי שצוין בטופס ההרשמה עד כ-24 שעות מרגע קבלת התשלום ע"י העמותה ויהווה הוכחה לתשלום דמי ההשתתפות במחנה. חשבונית מוסדרת תשלח בדואר אלקטרוני אל הורי הנרשמ/ת.
 9. על הורי הנרשמ/ת להודיע בכתב לעמותה על ביטול ההרשמה. הודעה שכזו תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת המחנה. החזרים עבור ביטול הרשמה יינתנו לפי התנאים הבאים:
 • ביטול השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת המחנה (ביטול לפני 15.6.24 עבור מחזור ראשון,ביטול לפני 1.7.24 עבור מחזור שני) יינתן החזר מלא של דמי ההשתתפות.
 • ביטול השתתפות פחות משבועיים מיום פתיחת המחנה (ביטול אחרי 15.6.24 עבור מחזור ראשון, ביטול אחרי 1.7.24 עבור מחזור שני) יינתן החזר בגובה של כחצי מדמי ההשתתפות.
 • ביטול השתתפות לאחר פתיחת המחנה – לא יינתן החזר, אלא במקרים מיוחדים ובאישור בכתב מהעמותה.
 1. על הורי הנרשמ/ת להעביר הודעה בכתב לעמותה על הגעה מאוחרת ו/או עזיבה מוקדמת של המחנה של הנרשמ/ת לפחות כשבועיים מיום פתיחת המחנה (15.6.24 עבור מחזור ראשון, 1.7.24 עבור מחזור שני) הודעה שכזו תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת המחנה. במקרה של הגעה מאוחרת ו/או עזיבה מוקדמת שאושרה מראש על ידי הנהלת המחנה הורי הנרשמ/ת יחויבו בסכום של 500 ₪ עבור כל לילה של שהייה במחנה. בנוסף לדמי ההרשמה.
 2. במידה וחניכ/ה יאלץ לעזוב את המחנה מסיבה רפואית, בהנחיית איש צוות רפואי של המחנה, הורי הנרשמ/ת יחויבו בסכום של 500 ₪ עבור כל לילה של שהייה במחנה. דמי ההרשמה לא יוחזרו להורי הנרשמ/ת במקרים אלו.
 3. במקרה של הרחקת חניכ/ה מהמחנה עקב בעיות משמעת ואי עמידה בכללים, לא יינתן זיכוי כספי על דמי ההרשמה ו/או דמי ההשתתפות.
 4. בכל מקרה של ביטול השתתפות העמותה לא תזכה את הורי הנרשמ/ת בסכום דמי ההרשמה.
 5. במקרים של כוח עליון, מלחמה, נסיבות ביטחוניות, אזעקות, מתיחות צבאית ו/או מבצע צבאי ו/או בכל מצב בו פקוד העורף לא נתן לגביו הוראה על אי קיום המחנה, מגפה, ושאר הנסיבות שאינן בשליטה ו/או באחריות ו/או אינן תלויות בהנהלת המחנה, ועשויות לגרור ביטולים או סגירת המחנה, שומרת העמותה לעצמה את הזכות, להעניק לנרשמים זיכוי חלקי בלבד, בהתאם לנסיבות. במקרה כזה, העמותה תוציא הודעה בכתב המפרטת את תנאי וסכום הזיכוי.
 6. קיום המחנה מותנה בהנחיות משרד הבריאות. במקרה של ביטול המחנה בשל מגפת הקורונה, יוחזרו דמי ההשתתפות ודמי הרישום במלואם, למעט 100 ₪ עלויות סליקה.
 7. נרשמ/ת אשר יוכנס לבידוד או יחלה בקורונה לפני תחילת המחנה, יקבל החזר מלא של דמי ההשתתפות (לא כולל דמי ההרשמה) בהצגת אישור על שהייתו בבידוד או אישור מחלה.
 8. במידה ונתגלה חולה קורונה מאומת במהלך תקופת המחנה והחניכים יישלחו לביתם, הורי חניכ/ה יחויבו בסכום של 500 ₪ עבור כל לילה של שהייה במחנה. דמי ההרשמה לא יוחזרו להורי החניכ/ה במקרה זה.
 9. כל החזר כספי יבוצע ע"י העמותה עד לתאריך 01/12/2024 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הורי החניכ/ה באמצעי תשלום אחר מזה שבו בוצע התשלום על המחנה.
 10. במידה ותשלום דמי ההרשמה ו/או דמי ההשתתפות לא ישולמו, הורי הנרשמ/ת יחויבו בעלות גבייתם לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי הדין.

הנחות ומלגות:

 1. אין כפל הנחות והטבות, פרט להנחת אחים. (אלא אם כן מפורסם אחרת).
 2. הנחות והטבות מוגבלות בזמן ומימושם הוא במעמד התשלום בלבד.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הנחה והטבה בהתאם לצרכי העמותה ונסיבות שונות.
 4. כל נרשמ/ת המעוניין לקבל סבסוד נוסף מקרן המלגות למחנה חייב למלא את התנאים הבאים:

א) מילוי טופס בקשה למלגה באתר

ב) שליחת מסמכים המעידים על הכנסות המשפחה

ג) תאריך אחרון להגשה 25/05/2024

 1. הקריטריונים לחלוקת מלגות יפורסמו באתר המחנה ובטופס הגשת בקשה למגלה.
 2. הקריטריונים לחלוקת מלגות יהיו נתונים להחלטת ולשינויים של העמותה בהתאם לצורך וללא הודעה מוקדמת.
 3. העמותה מתחייבת כי התהליך עצמו יהיה דיסקרטי ולא תפיץ בפומבי או תעביר לגורם שלישי את פרטי מקבלי המלגות כמו גם את סכומי וסיבת קבלת המלגות.
 4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המלגות ו/או סכומי המלגות ללא הודעה מוקדמת ולשיקול דעתה.

כללי התנהגות:

 1. מעבר על כל אחד מהסעיפים 41-44 תגרור הרחקה מהמחנה ללא החזר כספי ו/או אפשרות ערעור של הורי החניכ/ה.
 2. מעבר על כל אחד מהסעיפים 45-48 יכול לגרור השלכות ועונשים משמעתיים.
 3. פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי המחנה ו/או בצוות המחנה ו/או בעלי חיים המצויים בסביבת המחנה אסורה בהחלט.
 4. הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך למחנה או למי מחניכי המחנה, לרבות גניבה, אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניכ/ה שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש יהיו הוריו ו/או מי מהם אחראים לפיצוי ו/או שיפוי המחנה בגין הנזק שנגרם שאינו תוצאה של שימוש רגיל וסביר מצד החניכ/ה ברכוש.
 5. החניכ/ה ישמע להוראות צוות המחנה בכל זמן והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה סבירה המתאפשרת ע"י צוות סביר.
 6. השימוש באלכוהול לסוגיו השונים, בירות, סיגריות, סמים, נרגילה ו/או הבאת כלי חד ו/או נשק ו/או ביצוע כל פעילות בלתי חוקית בתקופת שהות החניכ/ה במחנה אסורה בהחלט.
 7. השימוש בטלפונים סלולאריים במהלך השהיה במחנה, לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם תעשה בהתאם לנהלים ולשעות המקובלות במחנה.
 8. על החניכים לשמור על הסדר והניקיון במרחב הפרטי שלהם בחדרים ובמרחב הציבורי.
 9. הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח המחנה רק בזמנים שייועדו לכך מראש ו/או במקרים מיוחדים באישור הנהלת המחנה. כניסה למתחם המחנה במועד אחר, תעשה בכפוף וקבלת אישור מהנהלת המחנה.
 10. אין להסתובב בשטח המחנה בגופיות, חולצות בטן, מכנסונים (מכנסיים קצרים יגיעו עד אמצע הירך), בגדי ים ו/או יחפים. חניך או חניכה שיגיע בלבוש שאינו תואם את תנאי המחנה יתבקשו להחליף בגדים. במידה וכאלה אינם בנמצא ידרשו הורי החניכים להביא להם בגדים העומדים בתנאי המחנה.
 11. הנהלת העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר השתתפות של כל חניך אשר הושעה מהמחנה ו/או עבר על כל אחד מהכללים הרשומים בסעיפים 41-48 במחנה הקיץ ו/או בפעילות השנתית.

רפואהביטחון ובטיחות:

 1. החניכ/ה והורי החניכ/ה מתחייבים לשתף את הנהלת המחנה בכל מצב אישי, בריאותי, נפשי, התנהגותי ו/או אחר שייתכן ויהיה רלבנטי ו/או ישפיע על התנהגותו החניכ/ה במהלך שהייתו במחנה  באמצעות הצהרת הבריאות כמוזכר בסעיף 8.
  מצ"ב הצהרת הבריאות: https://campreg.gesher.co.il/node/6793
 2. הורי החניך נותנים בזאת הסכמתם, כי יוענק לחניך טיפול רפואי מקצועי מחוץ לתחומי המחנה, במידה ולדעת הנהלת המחנה נדרש הדבר להבטחת שלומו של החניך, בעת הצורך ירכשו תרופות וישולמו טיפולים על ידי המחנה ויבוצע החזר בהתאם ע"י הורי החניך. טיפולים אורתודנטליים, טיפולי שיניים וטיפולי עיניים דחופים ימומנו ע"י הורי החניך.
 3. האחריות על טיפול רפואי שוטף, לרבות בדיקות שגרתיות, בכל בעיה רפואית של החניכ/ה שנתגלתה אצל  החניכ/ה טרם תקופת המחנה היא של הורי החניכ/ה בלבד.
 4. הורי החניך ידאגו להעברת תרופות אותן לוקח החניך להנהלת המחנה אשר תדאג לכך שהחניך יעשה בהן שימוש לפי ההוראות שתועברנה להנהלת המחנה. כל תרופה שבשימוש החניכ/ה תימסר לצוות המחנה עם הגעת החניכ/ה ותירשם מפורשות בטופס הרפואי שמולא עבור החניך.
 5. תעודת חבר של החניכ/ה בקופת חולים תימסר ביום הקליטה ותישמר במרפאת המחנה, למקרה הצורך חניכ/ה שהופנה על ידי הצוות הרפואי של המחנה לקבלת טיפול בבית חולים או על ידי רופא מומחה יקבל לידיו, עם סיום המחנה, העתקים של טפסי ההפניה ופירוט הטיפול הניתן לו. הנפקת טופס 17 מקופת החולים בה חבר/ה החניכ/ה, לצורכי תשלום, תהיה על אחריות הורי החניכ/ה.
 6. אי הצגת המצב הרפואי המלא (פיזי, מנטלי ונפשי) של חניך יביא להחרגת אחריות כוללת בנוגע לאירועים שחס וחלילה יקרו כתוצאה ו/או בקשר לאותו מצב רפואי ו/או מידע רפואי שלא הוצהר עליו ו/או שלגביו לא ניתן מידע בהצהרת הבריאות כאמור.
 7. מובהר בזאת כי במסגרת המחנה יעמדו לרשות החניכים שירותים רפואיים בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 8. העמותה שומרת את הזכות שלא לקבל למחנה חניכ/ה במקרים בהם תחליט שלא ניתן לתת מענה לצרכים הרפואיים או הנפשיים ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. בטחון החניכ/ה יהיה באחריות הנהלת המחנה. הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לשים את שיקולי הביטחון של המחנה ושאר החניכים והחניכות לפני רצונו של החניכ/ה במקרים בו יתגלה קונפליקט בין השניים.
 10. כלל החניכים וחניכות המחנה מבוטחים ע"י חברה בביטוח צד ג' לכל תקופת המחנה.

שונות:

 1. הנהלת המחנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק או פגיעה בציוד החניכים. נא לא להביא למחנה ציוד יקר ערך.
 2. בהרשמה למחנה הורי הנרשמ/ת מאשרים לעמותה להשתמש בכל תמונה, צילום, הקלטה, תוצר ודומיהם של הנרשמ/ת לצורכי שיווק ופרסום פעילויות החברה באינטרנט, בדפוס או בכל מדיום אחר שהעמותה תמצא לנכון.
 3. בהרשמה למחנה הורי הנרשמ/ת מאשרים להנהלת המחנה לשלוח לחניכ/ה ולהוריו עדכונים, בקשות, והודעות דרך הדוא"ל, ברשתות חברתיות באינטרנט ובטלפון הנייד.
 4. בהרשמה למחנה הורי הנרשמ/ת מאשרים לילדם להשתתף במחקר הערכה מטעם עמותת גשר לרבות השתתפות בראיונות, קבוצות שיח ומילוי שאלונים במהלך תקופת המחנה ואחריו.
 5. הטלפונים הסלולאריים של החניכ/ה ימסרו להנהלת המחנה בפתיחת המחנה ויוחזרו לחניכ/ה בשעות ההתקשרות היומיות בלבד. הנהלת המחנה לא תישא באחריות על הטלפונים הסלולאריים וכל מקרה של גניבה ו/או פגיעה ו/או כל נזק אחר בעת הימצאותם אצל החניכ/ה.
 6. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תקנון המחנה מעת לעת ומעבר לנהלים התקפים במועד ההרשמה יחויבו העמותה והנרשמים לנהלים שיהיו בתוקף ב-01/01 לכל שנה.
 7. באישור תקנון זה מתחייבים הורי הנרשמ/ת כי קראו את התקנון וקיבלו על עצמם את כל תנאיו ומבינים כי מעבר על כל אחד מסעיפיו יכול לגרור השלכות משפטיות ו/או כלכליות ו/או משמעתיות.